RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Reference

Radeći u dinamičnom društveno-ekonomskom i političkom okruženju koje se transformiše, i razmatrajući sve veću potražnju na tržištu i zahteve u oblastima razvoja lokalnog upravljanja, izgradnje kapaciteta ljudskih resursa, konsultacija i saveta u pogledu koncepata, pristupa i projekata, podsticanje ideja i odgovaranja na zahteve, pružanja tehničke pomoći i obuka, MSP konsalting d.o.o. uspeva da efikasno odgovori na izazove okruženja koje se menja, objedinjujući potrebna znanja, iskustva i stručnosti čemu u prilog govori i bogata referenc lista.

 

 • Evaluacija projekta „Zdrvalje na dlanu“, finansijer Radio Televizija Kraljevo, (Ministarstvo kulture i Informisanja 2016)
 • Izrada predloga projekta, finansijer Društvo za borbu protiv raka Jelena Anžujska (2016)
 • Izrada Akcionog plana i smernica za razvoj GISa, izrada Plana popisa imovine i  prateće analize i obuke, finansijer Opština Kuršumlija (EU PROGRESS 2016)
 • Podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje i promocija cirkularne ekonomije u odabranim opštinama GIZ IMPACT projekta II faza, finansijer Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit- GIZ (2016-2017)
 • Analiza trenutne situacije na tržištu organske proizvodnje hrane i sistema eko proizvoda, finansijer Opština Bijelo Polje (EU CBC Crna Gora-Kosovo Program 2016)
 • Konsultantske usluge u upravljanju imovinom, usklađivanje pravnih akata, obuke u upravljanju imovinom i analiza spornih predmeta u upravljanju imovinom, finansijer Opština Alibunar (2015)
 • Analiza postojećeg informacionog sistema i savetodavna podrška u organizaciji i prikupljanju prostornih digitalnih podataka i uspostavljanju prostornih baza podataka, finansijer Opština Alibunar (2015)
 • Obuke zaposlenima na poslovima upravljanja imovinom, finansijer Opština Rekovac (2015)
 • Podrška GIZ IMPACT Projektu u uspostavljanju međuopštinske saradnje u odabranim opštinama u Srbiji (izgradnja organizacionih, administraivnih i upravljačkih kapaciteta međuopštinske saradnje), finansijer Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit- GIZ (2015-2016)
 • Obuke „Biznis start-up i dobra marketing strategija“ i „Pozitivni aspekti zadruga i zadrugarstva“, finansijer UG Građanska Inicijativa za budućnost Bosilegrad (EU PROGRES 2015)
 • Izrada Metodologije prikupljanja podataka i praćenja stanja u oblasti zapošljavanja u organima lokalne samouprave i lokalnim javnim preduzećima, finansijer Fondacija Centar za demokratiju Beograd (2015)
 • Obuke “Osnove u proizvodnji meda i drugih pčelarskih proizvoda” i “Uloga i važnost očuvanja biodiverziteta za proizvodnju meda” i izrada Priručnika za proizvodnju meda, finansijer UG Građanska Inicijativa za budućnost Bosilegrad (EU PROGRES 2015)
 • Prikupljanje podataka o nepokretnostima za bazu podataka u Opštini Alibunar, finansijer Opština Alibunar (EU EXCHANGE 4 Program)
 • Lokalni coordinator na projektu, finansijer Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu (EU ADRIA HUB IPA Programa 2014)
 • Obuke za izgradnju gradskih/opštinskih ljudskih kapaciteta za upravljanje imovinom , finansijer Grad Kragujevac (EU EXCHANGE 4 Program 2014)
 • Priprema tenderske dokumentacije po EU PRAG, finansijer Veterinarski specijalistički institut Kraljevo (2014)
 • Implementacija projekta "Identifikacija i pružanje tehničke podrške Kancelariji Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja", fnansijer  Švajcarska Agncija za razvoj i saradnju –SDC (2014)
 • Obuke "Upravljanje javnom imovinom i procena vrednosti nepokretnosti" i izrada Metodologije upravljanja javnom imovinom i procena vrednosti nepokretnosti, finansijer Grad Požarevac (EU EXCHANGE 4 Program 2014)
 • Ispitivanje javnog mnjenja o separaciji otpada u opštini Arilje, finansijer International Management Group –IMG (EU EISP Program 2014)
 • Asistent na projektu "Moramo naučiti da živimo u svetu različitosti", finansijer NVO Društvo Roma Prokuplje (EU CSF Program 2014)
 • Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Lučani, finansijer Opština Lučani (2014)
 • Organizacija i realizacija treninga za otpočinjanje i razvoj poslovanja u okviru EU projekta "Unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica", finansijer Opština Arilje 2013
 • Strategija vodosnabdevanja i Akcioni plan vodosnabdevanja i Socijal-medija marketing plana za opštinu Bijelo Polje i Grad Novi Pazar, finansijer JP Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje, Crna Gora (EU CBC Srbija – Crna Gora Program 2013)
 • Implementacija GIZ IMPACT Projekta faza I– Učešće građana i izrada strategije podizanja svesti u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama u 5 pilot opština, finansijer Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit- GIZ 2013-2014)
 • Revizija Strategija socijalne zaštite i Akcionih planova kroz perspektivu migracije u opštinama Surdulica, Trgovište i Vladičin Han, finansijer UN PBILD (zajednički UN Program za južnu Srbiju 2013)
 • Administrativna podrška u implementaciji projekta “One Health”, finansijer Veterinarski Specijalistički Institut Niš (EU CBC Srbija-Bugarska Program 2013),
 • Treninzi “Primena Zakona o planiranju i izgradnji” i “GIS baze podataka”, finansijer Mobilis d.o.o. Beograd (2012)
 • Izrada Metodologije popisa i registracije gradske i opštinske imovine u javni registar, finansijer Savet Evrope (Program Jačanje lokalne samouprave u Srbiji-faza II 2012)
 • Upravljanja projektom "Science and Culture Promotion Connecting People", finansijer Gimnazija Kraljevo (EU CBC Srbija-Crna Gora Program 2012)
 • Edukativne radionice i manifetacije u okviru projekta "Sustrainable Biking Development", finansijer Grad Kraljevo (EU CBC Srbija-Crna Gora Program 2012)
 • Ekspert za turizam na projektu "Zlatibor-Jahorina cooperation on magic way", finansijer Opština Čajetina (EU CBC Srbija-Bosna i Hercegovina Program 2012)
 • Asistent za promociju na projektu "Zlatibor-Jahorina cooperation on magic way", finansijer Opština Čajetina (EU CBC Srbija-Bosna i Hercegovina Program 2012)
 • Implementacija Programa upravljanja ljudskim resursima i razvojem za lokalne samouprave HRMDP, finansijer Švajcarska agencija za razvoj i saradnju –SDC (2012-2014)
 • Obuke Projektnog tima, finansijer Opština Andrijevica – Crna Gora (EU CBC Srbija-Crna Gora Program 2012)
 • Digitalizacije mapa Opštine i referenciranje podloga za projekat „GIS-ključ razvoja novog Zlatibora" , finansijer Opština Čajetina (EU EXCHANGE 3 Program 2012)
 • Realizacija treninga o upravljanju otpadom, finansijer Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ (2012)
 • Izrada predloga projekta za Program donacija za osnovne potrebe stanovništva, finansiran od strane Ambasade Japana, finasijer Opština Bogatić (2012)
 • Digitalizacija tri prostorna plana i obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi i javnim preduzećima, finansijer Opština Kuršumlija (EU EXCHANGE 3 Program 2012)
 • Obuke zaposlenih u opštinskoj uprave i javnim preduzećima “Geografsko informacioni sistemi u lokalnoj samoupravi”, finansijer Opština Kuršumlija (EU EXCHANGE 3 Program 2012)
 • Izrada dva predloga projekta za EU CBC Program Srbija-Crna Gora, finansijer Turistička organizacija Zlatibor (2012)
 • Priprema, organizacija i održavanje radionica na temu menadžmenta, finansijer Poslovno-tehnološki incubator, Beograd (2012)
 • Izrada komunikacione strategije i ankete o zadovoljstvu korisnika usluga JKP "Gornji Milanovac", finansijer Opština Gornji Milanovac (EU EXCHANGE 3 Program 2011)
 • Obuke za izradu ekonomske analize i srednjoročnog programa razvoja JKP"Gornji Milanovac", finansijer Opština Gornji Milanovac (EU EXCHANGE 3 Program 2011)
 • Definisanje načina rada Mreže Udruženja i izrada potrebnih pravnih dokumenata, finansijer Opština Nova Varoš (Projekat RSEDP II 2011)
 • Moderacija Međunarodne PREPARE konferencije na Zatiboru, finansijer NVO Asocijacija za razvoj ibarske doline "IDA", Kraljevo (2011)
 • Publikacije, realizacija predavanja i radionica na temu "Prevencija bolesti zavisnosti i pono prenosivih bolesti i očuvanju bezbednosti mladih", finansijer Opština Čajetina (projekat Ministarstva sporta i omladine 2011)
 • Organizacija Studijskog putovanja u Sloveniju za potrebe Projekta "Over the border raspberries", finansijer Opština Arilje (EU CBC Program Srbija-Bosna i Hercegovina 2011)
 • Izrada katastra divljih deponija na području opštine Arilje za potrebe projekta "Smanjimo otpad zajedno – novi korak biže Evropi", finansijer Opština Arilje (EU EXCHANGE 3 Program 2011)
 • Anketa za potrebe projekta "Survey of population awareness on significance and advantages of cycling", finansijer Grad Kraljevo (2011)
 • Projektni Asistent na Projektu "Integral Development of Tourism in Kladovo and Pojejena Municipalities", finansijer Opština Kladovo (EU CBC Program Srbija-Rumunija 2011)
 • Izrada Akcionog plana za tehničku izradu Projekta obnavljanja dve osnovne škole, plan i koordinacija projektnih aktivnosti, finansijer Geberit International AG (2011)
 • Realizacija promotivnih aktivnosti u okviru Projekta "Together for nature", finansijer JKP Čistoća Kraljevo (2011)
 • Realizacija obuke na temu "Karakteristike tržišta u agro-sektoru kao podrška ženama preduzetnicama u agro-sektoru", finansijer Centar za preduzetništvo Kragujevac (2011)
 • Realizacija obuka na temu "Preduzetništvo i start-up business" u Kraljevu, Novom Pazaru i Užicu, finansijer Centar za preduzetništvo Kragujevac (2011)
 • Evaluacija Projekta "Srpsko selo u EU, EU u srpskom selu", finansijer Atlas Media Group, Beograd (2011)
 • Implementacija Programa podrške opštinama (MSP), finansijer Švajcarska agencija za razvoj i saradnju –SDC (2008-2011)

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.