RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje i promocija cirkularne ekonomije u odabranim opštinama GIZ IMPACT projekta

GIZ IMPACT projekat u Srbiji ima za cilj da unapredi preduslove za uvođenje cirkularne ekonomije na nacionalnom i opštinskom nivou u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Projekat čine četiri oblasti rada:

 

  1. razvoj međuopštinske saradnje i unapređenje pružanja javnih usluga upravljanja otpadom i otpadnim vodama
  2. Podrška opštinama u pripremi investicija malog i srednjeg obima za projekte reciklaže
  3. Inkluzija manjina i neformalnih sakljupača otpada u zvaničan sistem upravljanja otpadom
  4. Podizanje nivoa ekološke svesti i uspostavljanje okvira podrške za uvođenje cirkularne ekonomije.

 

Prva faza GIZ projekat „IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji“ počeo je u januaru 2012. godine i trajao je do kraja 2014.godine. U okviru ove faze  GIZ IMPACT projekat je podržao 5 pilot opština (Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac) u uspostavljanju osnove za pravilno planiranje upravljanja otpadom i otpadnim vodama. U pomenutim lokalnim samoupravama izvršena su merenja količine i sastava otpada u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Podaci dobijeni direktnim merenjima na terenu iskorišeni su za Analizu tokova materijala (MFA), što je uključilo prikupljanje podataka o količini i sastavu otpada. Na osnovu prikupljenih podataka su definisana buduća rešenja za odvojeno sakupljanje otpada, primarnu selekciju i tretman otpada na lokalnom nivou.

 

Efikasno korišćenje resursa je promovisano u pilot opštinama putem tehnologija poput reciklaže, kompostiranja, proizvodnje biogasa i ponovnog korišćenja mulja iz prečišćavanja otpadnih voda. Javna komunalna preduzeća i opštinske uprave su podržane u cilju pokazivanja da prilagođena politika životne sredine može postati dragocen ekonomski faktor. Upravljanje tokovima materijala (MFM) će biti uvedeno u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Koncept cirkularne ekonomije je podstican u kombinaciji sa aktivnostima komunikacije i učešća građana u cilju jačanja svesti o pitanjima životne sredine i pružanja odgovarajućih komunalnih usluga.

 

IMPACT projekat u drugoj fazi, koja će trajati do kraja 2017. godine, usmeren je na jačanje međuopštinske saradnje i efikasnih modela pružanja komunalnih usluga, a zatim na pripremu investicija u infrastukturu i sprovođenje mera koje su u skladu sa potrebama ugroženih grupa stanovništva.

 

Cilj ove faze projekta je uspostavljanje preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama a koji će privući interesovanje potencijalnih investitora. Cirkularna ekonomija, nasuprot trenutnoj ekonomiji zasnovanoj na linearnom modelu “uzmi – napravi – koristi – odloži” zasniva se na modelu koji teži manjem korišćenju resursa i izbegavanju stvaranja otpada. GIZ IMPACT Projekat faza II će primenjivati regionalni/međuopštinski koncept saradnje u Rasinskom okrugu u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama.


Ideja je da se u odabranim pilot opštinama kroz ovaj projekat promoviše strategija razvoja kapaciteta za uvođenje cirkularne ekonomije kroz podizanje svesti uvođenjem edukativnih programa kao što su seminari, konferencije, ali i drugih pitanja koja su od izuzetnog značaja za same opštine i regione u delu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kako bi one unapredile sisteme integrisane zaštite životne sredine u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.

 

Jedan od jasnih elemenata reformi je potreba primene regionalne saradnje u organizovanju i pružanju usluga koje se odnose na zaštitu životne sredine. Ključno iskustvo MSP konsaltinga pokazuje da su regionalna i međuopštinska saradnja najslabije tačke u uspostavljanju efikasnije usluge. Identifikovana uska grla se odnose na sposobnost lokalnih samouprava da jasno definišu svoje stavove i očekivanja (interese nasuprot efikasnog i efektivnog upravljanja), sposobnost da pregovaraju, slabe kapacitete postojećih lokalnih institucija da se prilagode regionalnim konceptima, problemi u izgradnji institucionalnih kapaciteta novoosnovanih regionalnih subjekata i problemi u komunikaciji sa građanima u sprovođenju izmenjenih koncepata usluga.

 

S obzirom na dosadašnja iskustva sa uspostavljanjem regionalne/međuopštinske saradnje u Srbiji, podrška MSP konsaltinga pilot opštinama GIZ IMPACT projekta u fazi II će biti fokusirana  na sledeće nivoe intervencije:

a. Podrška u efikasnoj i efektivnoj regionalnoj/međuopštinskoj saradnji u Rasinskom okrugu uspostavljanjem instrumenata saradnje (Međuopštinske radne grupe) i izgradnja institucionalnih/organizacionih, administrativnih i upravljačkih kapaciteta za regionalnu i međuopštinsku saradnju (podrška zajednički definisanim aktivnostima MORGova).

b. Izgradnja lokalnih kapaciteta za infrastrukturno planiranje i implementaciju (priprema projekata/EU pristup u upravljanju projektnim ciklusom, upravljanje imovinom, tehnička i stručna podršku, itd) kako bi se uveli novi koncepti u pružanju usluga

c.  Kampanja za podizanje svesti i jačanje učešća građana na lokalnom i regionalnom nivou (promocija CE, lokalni i regionalni komunikacioni planovi, učešće građana u malim projektima, itd).

 

Podrška GIZ IMPACT Programu u organizaciji međuopštinske saradnje će biti zasnovana na konceptu cirkularne ekonomije, što znači kruženje prirodnih ekosistema u organizaciji poslovanja i društva u celini. Cirkularna ekonomija je generički termin za alternativni model privrede koji je, po planu ili nameri, restorativan i eliminiše otpad. Postoje dva tipa tokova materijala: biološke hranljive materije, planirane da bezbedno ponovo uđu u biosfere, i tehničke hranljive materije (ne-biološki materijal), koje su dizajnirane da cirkulišu u visokom kvalitetu  njihovom očuvanom ili poboljšanom ekonomskom vrednošću.

 

Identifikacija i pružanje tehničke podrške Kancelariji Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja

   Maja 2014, Srbiju su pogodile razorne poplave, pri čemu su više od 40 opština duž Save, Kolubare i Morave najviše pogođene. Ogromna šteta je takođe izazvana usled bujičnih tokova. Pored poplava, velika količina kiše i vode je izazvala aktiviranje klizišta. Prema podacima detaljne procene, štete iznosi oko 1,5 milijardi evra. Oštećenja postoje na infrastrukturi (putevi, mostovi, vodovodi, itd), kućama, u poljoprivredi, institucijama (škole, obdaništa, bolnice, biblioteke, itd), ali i u kvalitetu vode za piće.

 

   Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je reagovala sa željom da pruži podršku ljudima u Srbiji posle ove ogromne prirodne katastrofe. SDC je i ranije podržavala jedan broj pogođenih opština i gradova kroz brojne programe i svesna je teškoća sa kojima se suočavaju lokalne samouprave u rešavanju problema nastalih od poplava. Da bi se reagovalo što je brže moguće i da bi se usmerila konkretna podrška neophodna korisnicima , Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je angažovala MSP konsalting za unapređenje kapaciteta Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja, u smislu upravljanja oporavkom i procesom obnove što je više moguće samostalno - sa sopstvenim resursima, ili sa ekspertizom dostupnom na nacionalnom nivou.

 

Neki od osnovnih principa implementacije su:


• neposredna podrška za funkcionisanje i rad Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja u izgradnji njihovih unutrašnjih kapaciteta i obezbeđivanje pristupa relevantnim ekspertizama


• neposredna podrška oporavku od poplavljenih područja sa fokusom na prioritetne projekte


• podrška organizacionom razvoju i upravljanju promenama u slučaju prirodnih katastrofa i vanrednih situacija


   Strategija implementacije se odnosi na izgradnju kapaciteta Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja da deluje i bude priznata kao pouzdan, efikasan i profesionalan nacionalan koordinator kroz pružanje tehničke podrške i uspostavljanje efikasnih i transparentnih procedura, omogućujući korišćenje savremenih komunikacionih alata i instrumenata.

VRŠNJAČKA EDUKACIJA ZA DECU I PENZIONERE

20131113 094249   Tokom novembra, u svih 5 pilot opština GIZ IMPACT projekta održani su treninzi vršnjačke edukacije za decu i penzionere. Glavni cilj treninga je bio naučiti đake i penzionere o značaju zaštite životne sredine, učešću u aktivnostima lokalne zajednice i osnovama u upravljanju otpadom i otpadnim vodama, kao i osposobiti ih da prenesu svoje znanje svojim vršnjacima. Pored toga, oni su obučeni kako da dizajniraju,  planiraju i sprovode kratku obuku za svoje vršnjake.


Radionice su bile kombinacija teorije i grupnog rada sa fokusom na  objašnjenje vršnjačke obuke i načine na koje učesnici mogu da prenesu svoje znanje i povećaju svest vršnjaka o različitim aspektima zaštite životne sredine ( otpad, voda , vazduh , buka , itd).

20131105 123434    20131029 125910

20131106 110216Kroz radionice svi učesnici su dobili dovoljno informacija o vršnjačkoj edukaciji, organizovanju aktivnosti obuka i okruženja, pri čemu su učesnici izrazili jasan interes i spremnost da nastave sa aktivnostima vezanim za dalje širenje informacija o zaštiti životne sredine . Učenici koji su učestvovali na radionicama su uspeli da pripreme koncept za 4-5 aktivnosti koje bi mogle biti pokrenute i realizovane od strane grupe koja je učestvovala na treninzima.


Učešćem različitih ciljnih grupa (školske dece i penzionera) i prisustvo projektnih timova omogućen je dogovor o daljoj saradnji i uzajamnoj podršci u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine

20131024 131444

 

Radionice sa fokus grupama

   U nastavku realizacije GIZ IMPACT projekta u svakoj od 5 pilot opština su održane po dve radionice sa fokus grupama - privatnim preduzetnicima i nevladinim organizacijama sa teritorija opština Aleksandrovac, Svilajnac, Krupanj, Bela Crkva i Kuršumljia. Cilj radionica je ispitivanje stavova o životnoj sredini, upravljanju otpadom, prepoznavanje ključnih problema iz oblasti ekologije i mogućnost pronalaženja rešenja za poboljšanje stanja životne sredine u ovim opštinama. Osim predstavnika privrede i nevladinih organizacija sastancima su prisustvovali i članovi opštinskih projektnih timova, sastavljeni od predstavnika lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, kao i predstavnici GIZ-a.

 

 thumbs img 3710 fg 2  DSCN2843 svilajnac  img 3718 fg 1

 

   U okviru ovih sastanaka vodile su se diskusije na temu stanja životne sredine u pilot opštinama kao i trenutnih stanja upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Tom prilikom definisani su osnovni problemi, kao i njihovi uzroci, a nakon toga učesnici su imali priliku da ocene kvalitet komunalnih usluga i da procene nivo saradnje sa lokalnom samoupravom.

 

   Na samom kraju predstavnici privrednih subjekata i udruženja građana odredili koji su to, po njihovom mišljenju, prioriteti za unapređenje životne sredine i promene stavova građana, ali i koje su sa njihove tačke gledišta najbolje mere za poboljšanje trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama. Na ovim sastancima su prikupljene veoma važne informacije koje će biti od pomoći u izradi strategija komunikacije i unapređenja stanja životne sredine. 

 

   Rezultati sastanaka ukazuju svim stranama koji su to izazovi sa kojima se najčešće susreću, potvrđuju da su građani spremni da promene svoje navike kako bi doprineli zdravijoj  životnoj sredini kao i da lokalna samouprava zajedno sa privredom i nevladinim sektorom može da preduzme akcije kako bi podstakli građane na veću brigu o svom okruženju.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ6afNYHjTw#at=37

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.