RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Učešće građana i podizanje svesti o upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama

otpadne1  Najveći problem u zaštiti životne sredine u Srbiji je neadekvatno i nesistematsko upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama. Iako su zakoni i nacionalne strategije o zaštiti životne sredine u Srbiji u skladu sa direktivom EU, u praksi se oni ne sprovode. Takođe, građani nisu upoznati sa nacionalnim zakonima, naročito o upravljanju otpadom. Ovakva trenutna situacija je posledica, između ostalog, i nerazvijenih društvenih stavova prema otpadu i otpadnim vodama, nerazumevanje važnosti upravljanja otpadom i pozitivnih efekata ovog procesa. Prema tome, u cilju podizanja svesti lokalnog stanovništva u ciljnim opštinama, strategije i metodi komunikacije sa građanima moraju da se razvijaju na takav način da obezbeđuju efikasne rezultate.

 
  Glavni cilj Projekta je: Uspostavljena je Platforma za komunikaciju i učešće svih zainteresovanih strana o relevantnim pitanjima u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama i redovno se koristi u 5 pilot opština.
 
   Trajanje projekta: april-decembar 2013.
 
  Podizanje javne svesti je jedan od ključnih segmenata politike upravljanja otpadom. U cilju podizanja svesti i povećanja nivoa učešća građana u procesima donošenja odluka potrebno je podsticanje i promovisanje niza praktičnih opcija koje imaju najbolje šanse da postanu održive i lako primenljive bez donatorske ili spoljne podrške i intervencije.

otpad 2

  Prema projektu GIZ/IMPACT jedna od oblasti delovanja je promocija pristupa ljudskih prava (HRBA) u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama (životne sredine u celini). Efikasno uživanje svih ljudskih prava, uključujući i pravo na obrazovanje i prava na okupljanje i slobodu izražavanja, kao i puno uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, može da podstakne bolju zaštitu životne sredine stvaranjem povoljnih uslova za modifikaciju obrazaca ponašanja koji dovode do degradacije životne sredine, smanjenje uticaja životne sredine na siromaštvo i obrasce neodrživog razvoja, efikasnije širenje informacija o ovom pitanju, kao i aktivnije učešće grupa koje su pogođene ekološkim pitanjima i problemima u političkim procesima donošenja odluka. Međutim, HRBA u uslugama vezanim za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, ne postavlja samo određena prava, već podrazumeva da korisnici usluga i sve zainteresovane strane imaju i svoje odgovornosti.
 

  Tokom aprila , GIZ Impact Projekat i MSP konsalting doo Kraljevo  organizuju radne sastanke sa temama o učešću građana i podizanju svesti o životnoj sredini sa predstavnicima opština i javnih komunalnih preduzeća u Aleksandrovcu, Beloj Crkvi , Krupnju , Kuršumliji i Svilajncu. Kao prvi korak, biće definisani akcioni planovi za opštine kao i glavni akteri sa ciljem pokretanja aktivnosti vezanih za učešće građana i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom i otpadnim vodama, koje su takođe u skladu sa ciljevima GIZ IMPACT Projektom. Iz perspektive projekta, najprikladnije je postići institucionalnu održivost. Glavni elementi institucionalne održivosti koji se mogu primeniti su: izrada odgovarajućih priručnika i uputstava , kapitalizacija i dokumentovanje relevantne dobre prakse, obezbeđivanje primene uvedenih instrumenata i mehanizama putem opštinskih odluka, akata ili internih uputstava , integracija komunikacije i aktivnosti jačanja svesti u redovan rad planova lokalne samouprave i uprave u nadležnim institucijama, integracija aktivnosti podizanje svesti u planove rada lokalnih škola i obdaništa, itd.

 

  Aktivnosti izgradnje kapaciteta će biti usmerene na zainteresovane strane, čiji se domen odgovornosti odnosi na upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, kao što su javna komunalna preduzeća, lokalne samouprave, upravne jedinice/odeljenja, itd. Pored posebnih odgovornosti ovih jedinica lokalnih samouprava, njihove opšte sposobnosti će poboljšati kapacitete (komunikacijske veštine, znanja o participativnim instrumentima, organizacione veštine, itd). Aktivnosti izgradnje kapaciteta fokusiraju se na unapređenju i poboljšanju svesti o značaju uključivanja građana u zaštitu životne sredine, uspostavljanje efikasne dvosmerne komunikacije i značaj sprovođenja efikasnih i efektivnih kampanja za podizanje svesti.

 

  Efikasna i efektivna Javna kampanja treba da se zasniva na nekoliko osnovnih principa:

  • Pružanje jasne poruke
  • Prezentacija prepoznatljivih i primenjivih uzora
  • Realizacija preko više  načina komunikacije
  • Uključivanje obrazovanja i zabave kao deo napora za podizanje svesti
  • Održavanje napora svesti postignute tokom vremena (srednjoročne ili dugoročne kampanje)

 

  Analiza rezultata istraživanja i prikupljanje podataka dobijenih kroz istraživanje će pomoći u izboru prave poruke koja će uticati na povećanje nivoa svesti, ali i da se izabere i podese metode koje će se koristiti u projektnim aktivnostima. Istraživanje će se sprovoditi u školama i mesnim zajednicama u kojima će se "agenti promena" koristiti kao resurs. Pored istraživanja stavova građana, kao ishod će biti predstavljen i Časopis kao alat monitoringa za identifikaciju drugih promena u stavovima zainteresovanih strana, rada i učinka koji se mogu direktno povezati sa predloženim aktivnostima. Takođe, Strategija komunikacije sa građanima će biti razvijena na osnovu informacija i prethodnih iskustava u ovoj oblasti.

 
  Akcioni plan za opštine će se baviti razvojem svesti o smanjenju otpada "na izvoru", i vraćanju otpada i otpadnih voda u ponovnu upotrebu. Ova dva principa su, u isto vreme, najpoželjnija u hijerarhiji održivog upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.