RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Radionice sa fokus grupama

   U nastavku realizacije GIZ IMPACT projekta u svakoj od 5 pilot opština su održane po dve radionice sa fokus grupama - privatnim preduzetnicima i nevladinim organizacijama sa teritorija opština Aleksandrovac, Svilajnac, Krupanj, Bela Crkva i Kuršumljia. Cilj radionica je ispitivanje stavova o životnoj sredini, upravljanju otpadom, prepoznavanje ključnih problema iz oblasti ekologije i mogućnost pronalaženja rešenja za poboljšanje stanja životne sredine u ovim opštinama. Osim predstavnika privrede i nevladinih organizacija sastancima su prisustvovali i članovi opštinskih projektnih timova, sastavljeni od predstavnika lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, kao i predstavnici GIZ-a.

 

 thumbs img 3710 fg 2  DSCN2843 svilajnac  img 3718 fg 1

 

   U okviru ovih sastanaka vodile su se diskusije na temu stanja životne sredine u pilot opštinama kao i trenutnih stanja upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Tom prilikom definisani su osnovni problemi, kao i njihovi uzroci, a nakon toga učesnici su imali priliku da ocene kvalitet komunalnih usluga i da procene nivo saradnje sa lokalnom samoupravom.

 

   Na samom kraju predstavnici privrednih subjekata i udruženja građana odredili koji su to, po njihovom mišljenju, prioriteti za unapređenje životne sredine i promene stavova građana, ali i koje su sa njihove tačke gledišta najbolje mere za poboljšanje trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama. Na ovim sastancima su prikupljene veoma važne informacije koje će biti od pomoći u izradi strategija komunikacije i unapređenja stanja životne sredine. 

 

   Rezultati sastanaka ukazuju svim stranama koji su to izazovi sa kojima se najčešće susreću, potvrđuju da su građani spremni da promene svoje navike kako bi doprineli zdravijoj  životnoj sredini kao i da lokalna samouprava zajedno sa privredom i nevladinim sektorom može da preduzme akcije kako bi podstakli građane na veću brigu o svom okruženju.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ6afNYHjTw#at=37

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.