RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje i promocija cirkularne ekonomije u odabranim opštinama GIZ IMPACT projekta

GIZ IMPACT projekat u Srbiji ima za cilj da unapredi preduslove za uvođenje cirkularne ekonomije na nacionalnom i opštinskom nivou u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Projekat čine četiri oblasti rada:

 

  1. razvoj međuopštinske saradnje i unapređenje pružanja javnih usluga upravljanja otpadom i otpadnim vodama
  2. Podrška opštinama u pripremi investicija malog i srednjeg obima za projekte reciklaže
  3. Inkluzija manjina i neformalnih sakljupača otpada u zvaničan sistem upravljanja otpadom
  4. Podizanje nivoa ekološke svesti i uspostavljanje okvira podrške za uvođenje cirkularne ekonomije.

 

Prva faza GIZ projekat „IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji“ počeo je u januaru 2012. godine i trajao je do kraja 2014.godine. U okviru ove faze  GIZ IMPACT projekat je podržao 5 pilot opština (Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac) u uspostavljanju osnove za pravilno planiranje upravljanja otpadom i otpadnim vodama. U pomenutim lokalnim samoupravama izvršena su merenja količine i sastava otpada u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Podaci dobijeni direktnim merenjima na terenu iskorišeni su za Analizu tokova materijala (MFA), što je uključilo prikupljanje podataka o količini i sastavu otpada. Na osnovu prikupljenih podataka su definisana buduća rešenja za odvojeno sakupljanje otpada, primarnu selekciju i tretman otpada na lokalnom nivou.

 

Efikasno korišćenje resursa je promovisano u pilot opštinama putem tehnologija poput reciklaže, kompostiranja, proizvodnje biogasa i ponovnog korišćenja mulja iz prečišćavanja otpadnih voda. Javna komunalna preduzeća i opštinske uprave su podržane u cilju pokazivanja da prilagođena politika životne sredine može postati dragocen ekonomski faktor. Upravljanje tokovima materijala (MFM) će biti uvedeno u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Koncept cirkularne ekonomije je podstican u kombinaciji sa aktivnostima komunikacije i učešća građana u cilju jačanja svesti o pitanjima životne sredine i pružanja odgovarajućih komunalnih usluga.

 

IMPACT projekat u drugoj fazi, koja će trajati do kraja 2017. godine, usmeren je na jačanje međuopštinske saradnje i efikasnih modela pružanja komunalnih usluga, a zatim na pripremu investicija u infrastukturu i sprovođenje mera koje su u skladu sa potrebama ugroženih grupa stanovništva.

 

Cilj ove faze projekta je uspostavljanje preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama a koji će privući interesovanje potencijalnih investitora. Cirkularna ekonomija, nasuprot trenutnoj ekonomiji zasnovanoj na linearnom modelu “uzmi – napravi – koristi – odloži” zasniva se na modelu koji teži manjem korišćenju resursa i izbegavanju stvaranja otpada. GIZ IMPACT Projekat faza II će primenjivati regionalni/međuopštinski koncept saradnje u Rasinskom okrugu u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama.


Ideja je da se u odabranim pilot opštinama kroz ovaj projekat promoviše strategija razvoja kapaciteta za uvođenje cirkularne ekonomije kroz podizanje svesti uvođenjem edukativnih programa kao što su seminari, konferencije, ali i drugih pitanja koja su od izuzetnog značaja za same opštine i regione u delu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kako bi one unapredile sisteme integrisane zaštite životne sredine u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.

 

Jedan od jasnih elemenata reformi je potreba primene regionalne saradnje u organizovanju i pružanju usluga koje se odnose na zaštitu životne sredine. Ključno iskustvo MSP konsaltinga pokazuje da su regionalna i međuopštinska saradnja najslabije tačke u uspostavljanju efikasnije usluge. Identifikovana uska grla se odnose na sposobnost lokalnih samouprava da jasno definišu svoje stavove i očekivanja (interese nasuprot efikasnog i efektivnog upravljanja), sposobnost da pregovaraju, slabe kapacitete postojećih lokalnih institucija da se prilagode regionalnim konceptima, problemi u izgradnji institucionalnih kapaciteta novoosnovanih regionalnih subjekata i problemi u komunikaciji sa građanima u sprovođenju izmenjenih koncepata usluga.

 

S obzirom na dosadašnja iskustva sa uspostavljanjem regionalne/međuopštinske saradnje u Srbiji, podrška MSP konsaltinga pilot opštinama GIZ IMPACT projekta u fazi II će biti fokusirana  na sledeće nivoe intervencije:

a. Podrška u efikasnoj i efektivnoj regionalnoj/međuopštinskoj saradnji u Rasinskom okrugu uspostavljanjem instrumenata saradnje (Međuopštinske radne grupe) i izgradnja institucionalnih/organizacionih, administrativnih i upravljačkih kapaciteta za regionalnu i međuopštinsku saradnju (podrška zajednički definisanim aktivnostima MORGova).

b. Izgradnja lokalnih kapaciteta za infrastrukturno planiranje i implementaciju (priprema projekata/EU pristup u upravljanju projektnim ciklusom, upravljanje imovinom, tehnička i stručna podršku, itd) kako bi se uveli novi koncepti u pružanju usluga

c.  Kampanja za podizanje svesti i jačanje učešća građana na lokalnom i regionalnom nivou (promocija CE, lokalni i regionalni komunikacioni planovi, učešće građana u malim projektima, itd).

 

Podrška GIZ IMPACT Programu u organizaciji međuopštinske saradnje će biti zasnovana na konceptu cirkularne ekonomije, što znači kruženje prirodnih ekosistema u organizaciji poslovanja i društva u celini. Cirkularna ekonomija je generički termin za alternativni model privrede koji je, po planu ili nameri, restorativan i eliminiše otpad. Postoje dva tipa tokova materijala: biološke hranljive materije, planirane da bezbedno ponovo uđu u biosfere, i tehničke hranljive materije (ne-biološki materijal), koje su dizajnirane da cirkulišu u visokom kvalitetu  njihovom očuvanom ili poboljšanom ekonomskom vrednošću.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.