RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Izrada komunikacione strategije u 5 pilot opština u oblasti zaštite životne sredine

thumbs img 3256 radionica 29.061     Dvodnevna radionica na temu “Izrada komunikacione strategije u 5 pilot opština u oblasti zaštite životne sredine” je održana u Beogradu, 29. i 30. maja 2013.godine kao deo akcionog plana za implementaciju komunikacione strategije. Cilj radionice je povećanje nivoa svesti građana o značaju zdrave životne sredine i njihovom uključivanju u odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

    Predstavnici 5 pilot opština: Aleksandrovac, Svilajnac, Krupanj, Bela Crkva I Kuršumlija, i njihovih komunalnih preduzeća uz podršku GIZ IMPACT projekta i konsultanata za rodnu ravnopravnost i komunikacije, su u okviru SWOT analiza prezentovali trenutno stanje, ciljne grupe i aktere za komunikaciju. Takođe, izdvojene su ključne teme komunikacija u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem da se u određenom vremenskom priodu utiče na promenu stavova građana prema životnoj sredini. Analizom stanja, među glavnim razlozima zapostavljanja važnosti zaštite životne sredine navedene su loša ekonomska i socijalna situacija, i da uspeh samog projekta najviše zavisi od dobre saradnje sa lokalnim medijima I ciljnim grupama. Otuda, poboljšanjem kvaliteta zvaničnih informacija i raznim promotivnim aktivnostima; postavljanje info pultova, loklne manifestacije i prilagođena komunikaciona sredstva starijoj i mlađoj populaciji povećaće se i svest građana o odgovornom ponašanju prema životnoj sredini I njenom očuvanju.

Učešće građana i podizanje svesti o upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama

otpadne1  Najveći problem u zaštiti životne sredine u Srbiji je neadekvatno i nesistematsko upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama. Iako su zakoni i nacionalne strategije o zaštiti životne sredine u Srbiji u skladu sa direktivom EU, u praksi se oni ne sprovode. Takođe, građani nisu upoznati sa nacionalnim zakonima, naročito o upravljanju otpadom. Ovakva trenutna situacija je posledica, između ostalog, i nerazvijenih društvenih stavova prema otpadu i otpadnim vodama, nerazumevanje važnosti upravljanja otpadom i pozitivnih efekata ovog procesa. Prema tome, u cilju podizanja svesti lokalnog stanovništva u ciljnim opštinama, strategije i metodi komunikacije sa građanima moraju da se razvijaju na takav način da obezbeđuju efikasne rezultate.

 
  Glavni cilj Projekta je: Uspostavljena je Platforma za komunikaciju i učešće svih zainteresovanih strana o relevantnim pitanjima u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama i redovno se koristi u 5 pilot opština.
 
   Trajanje projekta: april-decembar 2013.
 
  Podizanje javne svesti je jedan od ključnih segmenata politike upravljanja otpadom. U cilju podizanja svesti i povećanja nivoa učešća građana u procesima donošenja odluka potrebno je podsticanje i promovisanje niza praktičnih opcija koje imaju najbolje šanse da postanu održive i lako primenljive bez donatorske ili spoljne podrške i intervencije.

otpad 2

  Prema projektu GIZ/IMPACT jedna od oblasti delovanja je promocija pristupa ljudskih prava (HRBA) u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama (životne sredine u celini). Efikasno uživanje svih ljudskih prava, uključujući i pravo na obrazovanje i prava na okupljanje i slobodu izražavanja, kao i puno uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, može da podstakne bolju zaštitu životne sredine stvaranjem povoljnih uslova za modifikaciju obrazaca ponašanja koji dovode do degradacije životne sredine, smanjenje uticaja životne sredine na siromaštvo i obrasce neodrživog razvoja, efikasnije širenje informacija o ovom pitanju, kao i aktivnije učešće grupa koje su pogođene ekološkim pitanjima i problemima u političkim procesima donošenja odluka. Međutim, HRBA u uslugama vezanim za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, ne postavlja samo određena prava, već podrazumeva da korisnici usluga i sve zainteresovane strane imaju i svoje odgovornosti.

Opširnije...

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.