RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Opremanje i umrežavanje Grada Užica i mesnih zajednica

  

 

Naziv projekta

 

Opremanje i umrežavanje Grada Užica i mesnih zajednica

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

32.700,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

15.300,00

Sufinansiranje Grada

CHF

17.400,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Unapređenje efikasnosti rada i pristupa uslugama Gradske uprave i povećanje transparentnosti u skladu sa decentralizacijom poslova Gradske uprave, reforme lokalne samouprave i približavanje građanima.

ü  Stvaranje uslova za bolju komunikaciju građana sa područja celog grada, posebno iz seoskih područja, sa Gradskom upravom.

ü  Promovidsanje savremenih i efikasnih modela organizacije i decentralizacije LSU.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

   Uspostavljene usluge uslužnog centra za građane u svim mesnim zajednicama (33 mesne zajednice) na celoj teritoriji grada i Gradska uprava informatički umrežena sa svim mesnim zajednicama.

   Organizacija Gradske uprave i pružanje usluga prilagođeno potrebama građana i povećana dostupnost usluga.

   Stvoreni uslovi za digitalizaciju podataka iz matičnih knjiga i njihovu efikasnu razmenu i korišćenje na nivou Grada i Republike.

   Stvoreni uslovi za efikasnije korišćenje mehanizama za uključivanje građana u proces donošenja odluka i u rad LSU (građanske inicijative i referendum, javni uvid i javne rasprave isl)

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.