RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

O programu

Program podrške opštinama (MSP), finansiran od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), sproveden je u tri faze: MSP I od novembra 2001. do juna 2004, sa dodeljenim budžetom od 5,8 miliona švajcarskih franaka; MSP II od jula 2004. do marta 2008, sa dodeljenim budžetom od 7,5 miliona švajcarskih franaka. Poslednja MSP III faza, implementirana je u periodu od maja 2008. do avgusta 2011, sa dodeljenim budžetom od 4,4 miliona švajcarskih franaka.

 

Partnerske opštine u fazi I bile su: Čačak, Kraljevo, Požega, Užice, Novi Pazar, Kuršumlija i Niš. U II fazi, Novi Pazar, Kuršumlija i Niš zamenjeni su sa 2 nove opštine, Arilje i Čajetina, da bi se MSP geografski fokusirao na centralnu i zapadnu Srbiju i da bi se uveo koncept regionalnog razvoja. Da bi to geografsko područje bilo kompaktnije i kompletnije, u III fazi je uključena i opština Lučani.

 

III – završna faza švajcarske podrške preko MSP programa je bila prilagođena stvaranju uslova za održivost ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata Programa. Implementacija prve dve faze Programa bila je dodeljena švajcarskoj agenciji za implementaciju (konzorcijumu ITECO/Intercooperation), dok je faza III realizovana od strane lokalne agencije za implementaciju – MSP konsalting d.o.o. čime se doprinelo razvijanju kapaciteta lokalnih konsultanata u oblasti dobrog upravljanja lokalnom samoupravom.

 

Program je sprovođen u nekoliko oblasti od značaja za razvoj loklanih samouprava:

 

 • Modernizacija opštinske uprave i institucionalni razvoj
 • Strateško planiranje (strateško planiranje, urbanističko, prostorno planiranje, kao i planiranje po sektorima...)
 • Upravljanje finansijama i fiskalna decentralizacija
 • Učešće građanskog društva u procesima odlučivanja na lokalnom nivou
 • Međuopštinska saradnja
 • Poboljšanje kvaliteta usluga

 

Podrška MSP-a je uglavnom uključivala obuku, podučavanje i tehničku podršku lokalnim samoupravama, sufinansiranje i podršku u implementiranju opštinskih projekata i uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje oko zajedničkih pitanja kroz rad međuopštinskih radnih grupa.

 

Pored intenzivnih treninga i obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama, MSP je podržavao partnerske lokalne samouprave i identifikaciju prioritetnih projekata za razvoj opština i gradova i prioritetnih projekata koji su bili usmereni na zadovoljenje potreba građana i poboljšanje kvaliteta života.

 

Projekti koje je MSP podržavao mogu se svrstati u sledeće kategorije:

 

 • Mali, vidljivi projekti koji doprinose promovisanju partnerskih opština i ciljeva MSP-a, uglavnom u toku početnog perioda realizacije Programa,
 • Pilot projekti katalitičkog karaktera kao dobra osnova za uspostavljanje dobre prakse, primenu inovativnih pristupa i širenje iskustva,
 • Opštinski projekti koji se zasnivaju na strateškim dokumentima i koji doprinose ciljevima MSP-a, 
 • Projekti obuke,
 • Podrška projektima koji nastaju kao inicijativa međuopštinskih radnih grupa
 • Projekti kojima se promoviše partnerstvo između sektora (javnog, privatnog, civilnog)

 

Priprema i realizacija projekata je bila usklađena sa pripremom godišnjih planova i programa rada lokalnih samouprava i sa aktivnostima na pripremi budžeta lokalnih samouprava. Sufinansiranje projekata je bilo osigurano kao posebna budžetska stavka u budžetu lokalne samouprave.

 

Glavni rezultati

Tokom implementacije poslednje faze MSP-a, posebna pažnja je posvećena obezbeđivanju održivosti postignutih rezultata među kojima se kao glavni ističu:

 

 1. Odgovoran i transparentan rad lokalnih samouprava kroz obezbeđivanje kvalitetnih usluga građanima, na osnovu vladavine zakona, kroz veću primenu mehanizama učešća građana u procesima donošenja odluka i planiranja, osavremenjivanje opštinskih i gradskih uprava i poboljšan kvalitet usluga koje ove pružaju građanima; 
 2. Pratnerske opštine i gradovi razvijaju i primenjuju instrumente efikasnog i transparentnog upravljanja finansijama i imovinom; osposobljeni su za privlačenje stranih investicija i pristupnih fondova;
 3. Opštine i gradovi su svesni svih perspektiva regionalnog razvoja, održiva međuopštinska saradn ja je uspostavljena preko međuopštinskih radnih grupa, a održivost joj je obezbeđena potpisivanjem Sporazuma o međuopštinskoj saradnji. Pet aktivnih, stručnih, inovativnih i održivih međuopštinskih radnih grupa (MORG)-za pravna pitanja, upravljanje finansijama i fiskalnu decentralizaciju, strateško i prostorno planiranje, upravljanje čvrstim otpadom i upravljanje putnom infrastrukturom, prepoznate su kao centri dobre prakse, iskustva i izvori inicijativa;
 4. Impresivan broj od 137 implementiranih projekata – 98 opštinskih i 39 probnih i ostalih projekata Programa iz raznih tematskih oblasti, počev od razvijanja kapaciteta i uvođenja elektronske uprave u lokalnim samoupravama, do infrastrukturnih i onih koji se bave socijalnim staranjem;
 5. Preko 30 brošura sa informativnim i stručnim sadržajem u kojima su obrađena najznačajnija pitanja iz oblasti lokalne samouprave - od modela statuta i drugih pravnih akata, preko strateških i razvojnih dokumenata, do preporuka za organizaciju raznih procedura od značaja za veće uključivanje građana i pružanje boljih usluga, kao i za veću efikasnost i bolje rezultate organa lokalne samouprave.
 6. Implementacija 432 obuke i radionice sa preko 5.700 polaznika i učesnika iz najrazličitijih domena rada lokalne samouprave – osavremenjivanje usluga koje se pružaju građanima, zakonska regulativa, upravljanje projektima, pristup međunarodnim i domaćim fondovima, odgovorno i transparentno upravljanje finansijama, prostorno planiranje i urbanizam, održavanje i razvoj infrastrukture i brojne druge oblasti.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.