RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Adaptacija zgrade Okružnog načelstva u Guči


  

 

 

Naziv projekta

 

 

Adaptacija zgrade Okružnog načelstva u Guči za potrebe Opštinske uprave Lučani

 

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

166.670,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje opštine

CHF

  66.670,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Kvalitetnije i efikasnije zadovoljavanje potreba građana za uslugama Opštinske uprave kroz modernizaciju i decentralizaciju Uprave.

ü  Efikasniji rad odeljenja za lokalne javne prihode, inspekcijskih službi, matične službe, doprinosi efikasnijem i transparentnijem radu Opštinske uprave u celini.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Stvoreni prostorni uslovi za dislociranje nekih odeljenja Opštinske uprave iz Lučana u Guču.

Formiran dislociran uslužni centar za građane u Guči.

Opremljen novi prostor za rad u skladu sa potrebama ovih službi.

Zaposleni u službama obučeni za rad sa klijentima i za korišćenje savremene opreme.

 

Poboljšanje uslova za rad Skupštine Opštine Arilje

  

 

Naziv projekta

 

 

Poboljšanje uslova za rad Skupštine Opštine Arilje

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

39.858,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje opštine

CHF

19.858,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Lokalna samouprava je posvećena potrebama zajednice i koja, uz  jačanje partnerstva sa privredom i civilnim društvom, stvara mogućnosti za razvoj opštine i bolji život građana.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Unapređena transparentnost i stvoreni uslovi za efikasniji rad Skupštine opštine.

Adaptiranje i savremeno opremanje postojeće sale za Skupštinske sednice.

Unapređivanje partnerstva lokalne samouprave sa civilnim i poslovnim sektorom.

 

Prostorni plan Opštine Lučani


 

 

 

Naziv projekta

 

 

Prostorni plan Opštine Lučani

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

81.120,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

69.420,00

Sufinansiranje opštine

CHF

11.700,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Racionalno i efikasno korišćenje prirodnih, ljudskih i stvorenih potencijala u prostornom, društveno-ekonomskom i ekološkom pogledu.

ü  Stvaranje planskih osnova za ubrzan i ravnomeran razvoj Opštine u skladu sa principima održivosti.

ü  Uspostavljanje efikasnog i konzistentnog opštinskog sistema planiranja u skladu sa metodologijom MSP Programa.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 Usvojena revidirana Strategija održivog razvoja Opštine Lučani.

 Izrađen realan i u praksi primenjiv concept Prostornog plana opštine Lučani.

 Obezbeđeni uslovi i definisana pravila za uređenje i izgradnju naselja i objekata u Opštini Lučani.

Povećana transparentnost Opštine u procesu donošenja odluka i institucionalizovani mehanizmi participativnog planiranja.

Unapređeni kapaciteti zaposlenih u opštini i JP “Direkcija za izgradnju” za izradu planova i strateških dokumenata.

Definisani prioritetni opštinski projekti za naredni period.

 

Modernizacija Opštinske uprave i matične službe u Lučanima


  

 

 

Naziv projekta

 

 

Modernizacija Opštinske uprave i matične službe u Lučanima

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

320.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

   20.000,00

Sufinansiranje opštine

CHF

 300.000,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Modernizacija usluga i unapređenje efikasnosti rada Opštinske uprave Lučani.

ü Povećanje efikasnosti rada Matične službe i upravljanja podacima sa građanskim stanjima.

ü  Podrška u uspostavljanju lokalne poreske administracije.

ü  Unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenih u Opštinskoj upravi.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 Nabavljena računarska oprema, uspostavljena računarska mreža i instalirani odgovarajući softveri za matičnu službu i lokalnu poresku administraciju.

 Sprovedene specijalizovane obuke (informatička obuka za korišćenje novog softvera).

   Uređen kancelarijski prostor i prijemni prostor za građane.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.