RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Teritorijalni informacioni sistem u Gradu Užicu

  

 

Naziv projekta

 

Teritorijalni informacioni sistem u Gradu Užicu

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

220.595,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje Grada

CHF

120.595,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Unapređivanje rada i modernizacija službi Gradske uprave, javnih komunalnih preduzeća i javnih usluga osnaživanjem kapaciteta u oblasti planiranja, izgradnje, privlačenja investicija, unapređivanja saradnje na republičkom i međuopštinskom nivou.

ü      Uspostavljanje elektronske uprave u Gradskoj upravi Užice.

ü  Primenom inovativnog modela geografsko informacionog sistema na lokalnom nivou.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Unapređena efikasnost procedure izdavanja građevinskih dozvola i drugih urbanističkih dokumenata.

Transparentnije informisanje o radu i uslugama Gradske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ustanova.

Poboljšani kapaciteti za privlačenje stranih ulaganja i za upravljanje fondovima.

 

Gradski razvojni centar Grada Užica

  

 

Naziv projekta

 

Gradski razvojni centar Grada Užica – stavranje kapaciteta za efikasniju i delotvorniju komunikaciju sa građanima

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

250.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje Grada

CHF

150.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Stavaranje uslova za inovativan pristup postojećim nadležnostima i kvalitetno preuzimanje novih u Gradskoj upravi, što predstavlja korak napred ka procesima decentralizacije koja je definisana republičkim zakonima i strateškim dokumentima .

ü  Izgradnja infrastrukturnih kapaciteta kao neophodnog preduslova za efikasnije obavljanje poslova iz nadležnosti službi Gradske uprave.

ü     Povećanje stepena transparentnosti rada Gradske uprave kroz informisanje građana o postojećim uslugama koje su značajne za ostvarivanje građanskih, ekonomskih i socijalnih prava.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Rekonstruisane i opremljene prostorije koje su vlasništvo Grada i ukupne su površine 540m² (16 kancelarija, 3 sale za obuke i 2 višenamenske sale – za potrebe gradskog medija centra, za kulturne aktivnosti i aktivnosti namenjene mladima itd).

Realizovano 12 obuka za zaposlene u Gradskoj upravi, u skladu sa programom obuka i na osnovu potreba utvrđenih analizom.

Izrađene su i štampane 4 publikacije u tiražu od po 20.000 primeraka o uslugama i radu Gradske uprave, i publikacije su dostupne na internet stranici Gradske uprave Užice.

 

Opremanje i umrežavanje Grada Užica i mesnih zajednica

  

 

Naziv projekta

 

Opremanje i umrežavanje Grada Užica i mesnih zajednica

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

32.700,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

15.300,00

Sufinansiranje Grada

CHF

17.400,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Unapređenje efikasnosti rada i pristupa uslugama Gradske uprave i povećanje transparentnosti u skladu sa decentralizacijom poslova Gradske uprave, reforme lokalne samouprave i približavanje građanima.

ü  Stvaranje uslova za bolju komunikaciju građana sa područja celog grada, posebno iz seoskih područja, sa Gradskom upravom.

ü  Promovidsanje savremenih i efikasnih modela organizacije i decentralizacije LSU.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

   Uspostavljene usluge uslužnog centra za građane u svim mesnim zajednicama (33 mesne zajednice) na celoj teritoriji grada i Gradska uprava informatički umrežena sa svim mesnim zajednicama.

   Organizacija Gradske uprave i pružanje usluga prilagođeno potrebama građana i povećana dostupnost usluga.

   Stvoreni uslovi za digitalizaciju podataka iz matičnih knjiga i njihovu efikasnu razmenu i korišćenje na nivou Grada i Republike.

   Stvoreni uslovi za efikasnije korišćenje mehanizama za uključivanje građana u proces donošenja odluka i u rad LSU (građanske inicijative i referendum, javni uvid i javne rasprave isl)

 

Energetska efikasnost u upravljanju javnom rasvetom u Požegi

  

 

Naziv projekta

 

Energetska efikasnost u upravljanju javnom rasvetom u Požegi

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

8.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

8.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

-

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Promovisanje primene principa energetske efikasnosti u upravljanju javnom rasvetom u Požegi.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Rekonstruisana javna rasveta u 2 ulice i zamenjena ulična rasveta sa štedljivim sijalicama.

Potvrđena ušteda od 24% u potrošnji struje na rekonstruisanom delu javne rasvete.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.