RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Proširivanje postojećeg sistema daljinske regulacije i upravljanja vodosnabdevanjem u Opštini Požega

    

 

Naziv projekta

 

Proširivanje postojećeg sistema daljinske regulacije i upravljanja vodosnabdevanjem u Opštini Požega

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

200.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

100.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pružanja komunalnih usluga koje doprinosi zadovoljenju potreba građana i ravnomernom razvoju Opštine Požega.

ü Racionalno upravljanje sistemom vodosnabdevanja uz primenu modernih tehnologija i povećanje pouzdanosti sistema vodosnabdevanja.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Pod daljinski nadzor i upravljenje stavljena dva distributivna pravca: Adaševići-Milave-Ševarice-Pjevin grob i Lisište-Sekulića šanac-Zoljevina i formiran komandno-dispečerski centar.

Smanenje gubitaka vode za 10% i potpuno eliminisan gubitak vode usled prelivanja.

 Visok stepen uštede u električnoj energiji.

 Neprekidno snabdevanje građana vodom.

 Obučeni i motivisani kadrovi za primenu novih pristupa i tehnologija u upravljanju sistemom vodosnabdevanja

 

Završavanje izgradnje bolnice radi poboljšavanja sekundarne zdravstvene zaštite u Opštini Požega

 

 

Naziv projekta

 

Završavanje izgradnje bolnice radi poboljšavanja sekundarne zdravstvene zaštite u Opštini Požega

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

200.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

100.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü Unapređene usluge zdravstvene zaštite građana kroz poboljšanje uslova u Internističkoj bolnici u Požegi i realizacija programa preventivne medicinske zaštite u Domu zdravlja u Požegi.

ü  Izgradnja poverenja kroz uspostavljanje partnerstva između relevantnih institucija i organizacija aktivnih u oblasti prevencije i rada sa ranjivim kategorijama stanovništva.

ü Povećanje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite za građane Požege, Arilja i Kosjerića.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Završeni građevinski radovi i opremljeno Internističko odeljenje Bolnice u Požegi.

Uspostavljeno partnerstvo između lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova i 2 nevladine organizacije u opštini Požega.

Edukativni program prevencije bolesti za ugrožene kategorije stanovnika institucionalizovani u Domu zdravlja kroz redovne aktivnosti nevladinih organizacija.

 

Reorganizacija i modernizacija Opštinske uprave Čajetina

  

 

Naziv projekta

 

Reorganizacija i modernizacija Opštinske uprave Čajetina

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

400.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

200.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

200.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Savremena, efikasna i transparentna Opštinska uprava, organizovana u skladu sa potrebama građana.

ü  Reorganizovana i modernizovana Opštinska uprava uz primenu savremenih tehnologija.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

 Uspostavljena nova prostorna organizacija Opštinske uprave i proširen uslužni centar za građane.

   Izgrađeno i opremljeno 400m² novog poslovnog prostora.

   Opremljeno 10 kancelarija u Omladinskom centru.

   Izrađene digitalne matične knjige građana sa 10.000 unosa.

  Uspostavljen web-portal Opštine sa svim relevantnim infoemacijama o opštini i informacijama o uslugama Opštinske uprave.

 10 službenika Opštinske uprave obučeno  za rad sa jedinstvenim informacionim sistemom.

  10 službenika obučeno ili licencirano za rad u oblasti finansija, prava, urbanizma i odnosa sa javnošću.

  10 službenika završilo specijalističke informatičke kurseve.

  Odštampano 1000 informativnih publikacija o uslugama lokalne samouprave.

 

 

Razvoj primarne selekcije otpada na teritoriji Grada Čačka

 

 

 

Naziv projekta

 

Razvoj primarne selekcije otpada na teritoriji Grada Čačka

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

310.338,80

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

125.000,00

Sufinansiranje Grada

CHF

185.338,80

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Stvaranje uslova za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom na teritoriji Grada Čačka, u skladu sa međunarodnim standardima i uz uključivanje građana i kroz osnaživanje partnerstava lokalnog javnog sektora, privrede i NVO.

ü  Smanjivanje postojećeg negativnog uticaja otpada na čovekovu sredinu na teritoriji Čačka povećanjem procenta otpada koji se reciklira.

 

 

Ostvareni rezultati

 

   Nabavljena i u rad puštena tehnička sredstva potrebna za širenje procesa primarne selekcije čvrstog komunalnog otpada na mestu nastajanja.

  Izrađen reklamni spot u trajanju od jednog minuta i tokom dva meseca emitovan 60 puta u terminima dobre gledanosti.

 Održano 12 radionica učenika osnovnih i srednjih škola i masovna edukacija građana i poslovnog sveta u praksi, na licu mesta.

  Uspostavljena operativna radna jedinica “Radna jedinica za sortiranje” u okviru  JKP Komunalac.

  Urađen nacrt nove “Odluke o komunalnom redu u opštem uređivanju prostora” koji usvaja Gradska skupština Grada Čačka.

Izrađena metodologija za uspostavljanje primarne selekcije otpada u lokalnim samoupravama.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.