RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Usluge

Usluge koje MSP Konsalting nudi u pomenutim tematskim oblastima su:

 

 • Analize stanja, analize konteksta i pravnih okvira 
 • Strateško planiranje, srednjeročno i godišnje planiranje i programiranje, izrada akcionih planova - izrada dokumenata-treninzi, konsultantske usluge, priprema procesa planiranja
 • Priprema projekata i njihovo sprovođenje
 • Izrada studije izvodljivosti, priprema predloga projekata, priprema prijavanih formulara i dokumenata, sprovođenje i implementacija projekata i programa 
 • Monitoring i evaluacija
 • Socio-ekonomska analiza opština i regija, procena razvojnog statusa lokalnih samouprava, organizacijske procene, praćenje i evaluacija projekata 
 • Izgradnja kapaciteta kroz mentorstvo i treninge
 • Radionice, seminari, konferencije, konsultacije, obuke, itd. 
 • Moderiranje i organizovanje radnih grupa, projektnih timova, događaja, radionica, itd. 
 • Priprema publikacija relevantnih za radne oblasti firme
 • Priručnici, smernice, brošure, promotivni materijali, itd. 
 • Orgnizacija medijskih kampanja i kampanja za izgradnju svesti

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.